Směry etiky

Analytická etika – cíl objasnit význam základních mravních pojmů
Teologická koncepce – hledání absolutních, konečných cílů lidského života
Deontologické teorie – mravní závaznost jednání dána bez ohledu na jeho cíle
Utilitarismus – mravní hodnota činu podle míry přinášeného užitku
Eudaimonistická etika – nejvyšší mravní hodnotou štěstí
Pragmatická etika – o morálnosti rozhodují výsledky, ne způsoby jeho dosažení
Emotivismus – cílem mravních soudů vyslovit či vyvolat emoci
Intuicionismus – dobro nedefinovatelné, pochopení jen na základě intuicí
Deskriptivismus – řečové akty určovány konvenčními pravidly
Preskriptivismus – mravní soudy jako příkazy zvláštního druhu
Existencialistická etika – existence podstatou člověka
Postmoderní etika – skutečností mnoho představ, všechny stejně oprávněné

Současné vývojové směry

Sociobiologie – vývoj lidského druhu, význam chování, vrozené modely
Evoluční psychologie – psychické vybavení evolučních předchůdců
Ekologická (environmentální) etika – problémem krizový vztah lidské společnosti a přírody
Biocentrická etika – nejvyšší hodnotou život, člověk se podřizuje
Antropocentrická etika – nejvyšší hodnotou člověk
Sociální etika – spravedlnost společenských institucí
Politická etika – předpokladem obecné politické dobro, o něž politika usiluje
Bioetika – otázky spojené s rozvojem biologických věd
Lékařská etika – vztah lékaře a pacienta

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník