Mechanická práce

Skalární fyzikální veličina
Působíme silou po dráze
W = F * s * cos α (práce je síla krát dráha krát cosinus úhlu síly)
Je-li 0°< α < 90° pak cos α > 0 , a proto W > 0 (těleso koná práci)
Je-li α = 90° pak cos α = 0 , a proto W = 0 (práce se nekoná)
Je li 90°< α < 180° pak cos α < 0 , a proto W < 0 (těleso práci spotřebovává)

Kinetická energie

Pohybová energie
Ek = 1/2 * m * v2
Závisí na velikosti rychlosti HB, rychlost určujeme vzhledem ke vztažné soustavě
Jednotkou 1J (Joule)
K.e. soustavy HB je dána součtem k.e. jednotlivých HB

Potenciální energie

Jestliže mechanickou práci konají síly tíhového pole při povrchu Země, pak jde o tíhovou p.e. Jestliže mechanickou práci konají síly při pružné deformaci těles, pak jde o p.e. pružnosti

Tíhová energie

Tíhová energie HB závisí ve volbě vodorovné roviny, vzhledem k níž ji určujeme
Místa v nichž má HB vzhledem ke zvolené vodorovné rovině stejnou p.e. tvoří hladinu p.e.
Ep = g * m * h (energie je 10 krát hmotnost krát výška)
Místa o stejné p.e. tvoří ekvipotenciální plochu
Práce vykonaná tíhovou silou se rovná úbytku tíhové p.e. tělesa
Práce vykonaná vnější silou se rovná přírůstku tíhové p.e. tělesa

Zákon zachování energie

Celková mechanická energie je dána součtem k.e. a p.e. izolované soustavy těles
Konáním práce přechází energie mezi p.e. a k.e., nebo z jednoho tělesa na jiné, ale celková m.e. izolované soustavy těles je konstantní
Součet všech energií v izolované soustavě je konstantní

Výkon, účinnost

Výkon - práce za čas
Jednotka W (Watt)
P = W/t (výkon je práce lomeno čas)
Účinnost - efektivita práce
η = Pv/Pp (účinnost je výkon lomeno příkon)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník