Dynamika hmotného bodu

Síla - udává vzájemné působení těles prostřednictvím silových polí nebo přímo
1N - síla, kterou působí Země na těleso o hmotnosti 100g
Může dojít ke změně tvaru a pohybu (síla, rychlost, směr pohybu)
Izolované těleso - výslednice sil je rovna nule

Newtonovy zákony

Zákon setrvačnosti - těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento pohybový stav změnit
Zákon síly - velikost zrychlení a tělesa je přímo úměrná velikosti výslednice sil F na těleso působících a nepřímo úměrná hmotnostem tělesa
a = F/m (zrychlení je síla lomeno hmotnost)
Síla o velikosti 1N uděluje tělesu o hmotnosti 1kg zrychlení 1m/s2
Zákon akce a reakce - síly, kterými na sebe působí dvě tělesa jsou stejně veliké, opačného směru a současně vznikají i zanikají (každá akce vyvolá reakci)

Hybnost tělesa

Izolované těleso nemění svou hybnost
Změna hybnost tělesa je vyvolána působením vnějších sil
p = m * v, F = Δp/Δt
Zákon o zachování hybnosti - hybnost izolované soustavy těles je konstantní

Třecí síla

Vzniká při tření - jev, který doprovází posunování jednoho tělesa po druhém tělese
Závisí na hmotnosti tělesa a drsnosti ploch, nezávisí na velikosti styčných ploch a na rychlosti
Ft = f * Fn (třecí síla je součinitel smykového tření krát síla působící na těleso gravitačně)
Fn = m * g (síla působící na těleso je hmotnost krát gravitační síla)

Valivý odpor

Vzniká při pohybu oblého tělesa po vodorovné podložce
Závisí na hmotnosti a poloměru tělesa
Fv = ξ * (Fn/r) (valivý odpor je rameno valivého odporu krát síla působící na těleso gravitačně lomeno poloměr)

Dostředivá síla

Fd = m * ad (dostředivá síla je hmotnost krát dostředivé zrychlení)
Fd = m * v2/r (dostředivá síla je hmotnost krát rychlost na druhou lomeno poloměr)
Fd = m * ω2 * r (dostředivá síla je hmotnost krát úhlová rychlost na druhou krát poloměr)

Inerciální soustava

IS je taková soustava, kde těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu
Buď jsou předměty pevně spojené se Zemí, nebo se pohybují
IS se vůči jiné IS pohybuje rovnoměrně přímočaře
Galileův princip relativity - všechny IS popisujeme jako stejné veličiny, stejným způsobem

Neinerciální soustava

Neplatí zde zákon setrvačnosti
Není v klidu, ani v pohybu, ale existuje síla, která mění rychlost
Setrvačná síla - F = - m * a, F = (m * g) + (m * a) (celková síla je gravitační síla plus pohybová síla při pohybu nahoru)
Pokud je celková síla větší než gravitační, dochází k přetížení tělesa F = (m * g) – (m * a) (celková síla je gravitační síla minus pohybová síla při pohybu dolu), pokud se zrychlení rovná 9,81 (gravitace) pak nastane stav beztíže

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník