Dějepis

Dějepis je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů.

Úvod do dějepisu

Metody historikovy práce
Pomocné vědy historické

Pravěk

Archeologické výzkumy
Datování pravěku
Vznik a vývoj člověka
Mezolit
Neolit
Eneolit
Doba bronzová
Doba železná
Doba římská
Stěhování národů

Starověk

Mezopotámie
Chetitská říše
Palestina
Fénicie
Sýrie
Persie
Egypt
Indie
Čína
Kréta
Mykény
Řecko
Makedonie
Řím

Raný středověk

Barbaři
Francká říše
Byzantská říše
Vikingové
Arabové
Anglie
Francie
Svatá říše římská
Itálie
Sámova říše, Velká Morava
Kyjevská Rus
Počátky českého státu
První krize českého přemyslovského státu
Druhá krize českého přemyslovského státu
Státy jižních Slovanů
Polský stát
Uherský stát
Románská kultura
Mnišství, kláštery

Vrcholný středověk

Zemědělství, vesnická kolonizace
Městská společnost
Křížové výpravy
Gotika
Poslední Přemyslovci

Pozdní středověk

Anglie a Francie před stoletou válkou
Stoletá válka
Vláda Lucemburků
Stagnace a krize středověké společnosti
Husitská revoluce
Doba poděbradská
Jagellonské období
Uhry, Polsko a Litva
Rusko

Počátky novověku

Renesance, humanismus
Zámořské objevy
Reformace, katolická reforma
Nizozemí v 16. století
Náboženské války ve Francii
Nástup Habsburků na český trůn
Třicetiletá válka

Novověk

Rekatolizace českých zemí
Anglie po nástupu Stuartovců
Evropa na přelomu 17. a 18. století
Francie v 17. století
Rusko za prvních Romanovců
Habsburská monarchie v 17. a 18. století
Země Koruny české
Baroko
Rokoko
Osvícenství
Velká Británie a kolonie
Mocenský vzestup Pruska
Marie Terezie
Josef II.
Počátky národního obrození
Kateřina Veliká

Velká francouzská revoluce

Předrevoluční Francie
Konstituční monarchie ve Francii
Jakobínský převrat
Direktorium
Napoleon Bonaparte

19. století

Vídeňský kongres
Průmyslová revoluce
Romantismus
Metternichovský absolutismus
Národní obrození
Revoluční rok 1848
Viktoriánská Anglie
Francie císaře Napoleona III.
Osmanská říše
Sjednocení Itálie a Německa
Občanská válka v USA
Habsburská monarchie 2. poloviny 19. století
Rusko 2. poloviny 19. století

Moderní společnost

Situace před I. světovou válkou
I. světová válka
Češi v I. světové válce
Versailleská mírová konference
Poválečná Evropa
Vznik SSSR
Krize
Německo před válkou
Československo mezi válkami
II. světová válka
Protektorát Čechy a Morava
Poválečný svět
Poválečná Evropa
Československo po válce

Navštivte také

Dějepis na serveru Galaktis.cz