Chalkogeny

P4 prvky – v orbitalu p mají čtyři elektrony
VI.A skupina – šest valenčních elektronů
O, S, Se, Te, Po
O – plyn, S, Se, Te – pevná látka, Po – radioaktivní
Tvoří kovalentní sloučeniny
Volná S, nebo vázaná (minerály – FeS2 (pyrit), FeS2 (pyrit), CuFeS2 (chalkopyrit), ZnS (galenit))
Selenidy, teluridy (kyselina selenová je silnější než kyselina sírová, rozpustí i zlato)

Síra

Žlutá krystalická látka
Kosočtverečná nebo jednoklonná soustava
Sirný květ – vzniká ochlazením sirných par
Nerozpustná ve vodě, rozpustná v polárních rozpouštědlech
Elektronegativita 2,5
Vzniká přímou syntézou za normálních i vysokých teplot
Význam v průmyslu
Herbicidy, vulkanizace kaučuku, vysířování
Sloučeniny – oxidy, kyseliny, soli

Oxid siřičitý

Bezbarvý plyn, štiplavý zápach
Redukční i oxidační vlastnosti
Vznik přímým slučováním, pražením pyritu
Výroba kyseliny sírové a celulózy ze dřeva
Kyselé deště, podporuje korozi, onemocnění kůže

Oxid sírový

Vznik oxidací oxidu siřičitého při působení katalyzátoru
Vydestilováním z olea
Slině hygroskopický (odnímá látkám vodu)

Kyselina sírová

Bezbarvá olejovitá kapalina
Reakcí oxidu s vodou
Nitrózní metoda – oxidace pomocí oxidu dusičitého
Zředěná oxiduje jen neušlechtilé kovy
Silná kyselina, disociuje

Sulfan

Sirovodík
Bezbarvý jedovatý plyn, zápach shnilých vajec
V sirných minerálních vodách
Namodralé plameny

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník